Keilahallille uusi vetäjä

Forum24 20.2.2020/Martti Turunen

Ou­lun kei­la­hal­lil­la vaih­tuu ve­tä­jä.

Uu­dek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on va­lit­tu Mik­ko Lah­te­la.  Ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Ki­ti­no­ja siir­tyy eläk­keel­le. Vaih­dok­sen tark­ka het­ki on Ou­lun Kei­lai­lu­ta­lo Oy:n vuo­si­ko­kous, joka pi­de­tään maa­lis­kuus­sa.
Ki­ti­no­jan seu­raa­jak­si oli ky­syn­tää.  Ha­ki­joi­ta oli kuu­ti­sen­kym­men­tä. Mik­ko Lah­te­lan taus­ta on lii­kun­ta­kes­kus Tek­no­pa­lat­sis­sa, jos­sa hän oli omis­ta­ja­na ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­na syk­syl­lä ta­pah­tu­nee­seen yri­tys­kaup­paan as­ti.
– 43-vuo­ti­as ou­lu­lai­nen per­hee­ni­sä, joka har­ras­taa kun­to­sa­lia, Lah­te­la esit­te­lee it­sen­sä.
Suu­ri roo­li Lah­te­lan elä­mäs­sä on myös sa­li­ban­dyl­la: hän toi­mii ylim­mäl­le sar­ja­por­taal­le kur­kot­ta­van Li­min­gan Niit­to­mies­ten apu­val­men­ta­ja­na.

Rei­pas­ta kas­vua.
Ou­lun Kei­lai­lu­ta­lo Oy työl­lis­tää lä­hes 20 hen­ki­löä, jois­ta noin puo­let täys­päi­väi­ses­ti.  Lii­ke­vaih­toa ker­tyi vii­me vuon­na reip­paan kas­vun tu­lok­se­na 1,1 mil­joo­naa.
– Ta­los­ta nä­kee ul­ko­a­päin, et­tä sen ra­ken­ta­mi­ses­ta on jo ai­kaa.  Ta­lo­tek­niik­ka ja pal­ve­lut ovat kyl­lä kun­nos­sa, Juk­ka Ki­ti­no­ja sa­noo.

Pal­ve­lui­ta on vii­me vuo­si­na ke­hi­tet­ty muun mu­as­sa sau­nal­la ja sport­ti­pu­bil­la. Ki­ti­no­jan mie­les­sä on eten­kin sport-si­mu­laat­to­ri, jol­lai­nen oli en­nen kei­la­hal­lia vain kah­des­sa pai­kas­sa Suo­mes­sa. Kei­la­hal­lil­la on vuo­sit­tain noin 100 000 kä­vi­jää. Par­haa­na pik­ku­jou­lu­se­son­ki­na yh­te­nä päi­vä­nä voi ol­la tu­hat­kin asi­a­kas­ta.

Ne­li­öt hyö­dyn­net­ty
Mik­ko Lah­te­la sa­noo, et­tä to­teu­tu­nees­ta hy­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta kei­la­hal­lia tu­lee ke­hit­tää.
– Läh­den vie­mään muu­tos­ta eteen­päin, Lah­te­la sa­noo.
Pai­no­pis­te on lä­hin­nä myyn­nis­sä ja mark­ki­noin­nis­sa. Näin sik­si­kin, et­tä kaik­ki ta­lon hyö­ty­ne­li­öt on jo hyö­dyn­net­ty. Iso­ja in­ves­toin­te­ja ei ole nä­kö­pii­ris­sä. Lah­te­la ja Ki­ti­no­ja ovat yh­tä miel­tä sii­tä­kin, et­tä kei­la­hal­lin pe­rin­teil­lä eli kei­lai­lul­la ja bil­jar­dil­la on vah­va tu­le­vai­suus.