Category Archives: Yleinen

OVET AUKI!

Avaame ovet maanantaina 1.6. kello 12 ja olemme avoinna joka päivä kesäaukioloajoin 12-20.

Pitääksemme huolta nykyisestä epidemiatilanteesta, on käytössä joka toinen rata. Biljardipuoli on normaalisti käytössä, kuten myös uudella VR-laitteistolla varustettu simulaattoihuoneemme.

Tervetuloa!

Koronan vuoksi supistetut aukioloajat

Koronavirusepidemian vuoksi siirrymme supistettuun aikatauluun.
Olemme avoinna:

ma-to ja su 12-20
pe-la 12-22.

Pyrimme osaltamme hillitsemään epidemiaa pitämällä käytössä joka toisen radan niiltä osin, kuin se on mahdollista.
Huolehdimme pallojen, ratakoneiden ja kenkien desinfioimisesta erityisen huolellisesti.
Muistathan pysyä kotona, jos koet flunssan oireita!

Oulun Keilahallin varautuminen koronavirukseen ja palveluiden toimivuuden varmistaminen asiakkaille.

Oulun Keilailutalo Oy on varautunut rajoittamaan koronaviruksen leviämistä oman henkilöstön, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa. Yhtiön liiketoiminnan keskeisenä periaatteena on vastuullisuus. Yhtiö on varautunut varmistamaan asiakkailleen toimivat ja laadukkaat palvelut, myös mahdollisissa koronaviruksen ja sen torjunnan aiheuttamissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Asiakaspalvelun henkilöstö yhdessä toimitusjohtajan kanssa vastaavat mahdollisiin kysymyksiin ja suunnittelevat asiakkaiden kanssa, tilanteen niin vaatiessa, tarvittavia yhteisiä erityistoimenpiteitä ja -järjestelyjä. Oulun keilailutalo Oy:n liiketoimintaympäristöön kuuluu noin 15 henkilöä, jotka työskentelevät eri yksityisasiakkaiden ja henkilöasiakkaiden keskuudessa. Kunnossapitoon ja asiakaspalveluun osallistuvilla henkilöillä on suuri määrä henkilökontakteja vuorokauden aikana ja siksi meillä on suuri vastuu ja velvollisuus tehdä kaikkemme, estääksemme koronaviruksen leviäminen sekä pitää palvelut toimintakykyisenä.

1. Sairastumisen välttäminen ja ennaltaehkäiseminen

• Kehotamme jokaista noudattamaan erityisen huolellista käsihygieniaa ympäri vuorokauden
• Suojaa suu ja hengitystiet kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin
• Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi
• Vältä ylimääräisiä lähikontakteja ja pyri hoitamaan yhteydenpito muutoin

2. Toimintaohje, jos olet oleskellut epidemia-alueella ja palannut kotimaahan

Jos olet oleskellut uuden koronaviruksen epidemia-alueella, et voi työskennellä niissä normaaleissa työtehtävissä 14 vuorokauteen, joita ei voi tehdä etätyönä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internet-sivuilta löytyy tietoa korona viruksesta, mm. epidemia alueet. Jos paluusi jälkeen epäilet saaneesi koronavirustartunnan, eli jos sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta, 14 vuorokauden sisällä alueelta saapumisen jälkeen, ota puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen ja saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

3. Tilannetta seurataan päivittäin ja muutoksista ohjeistuksiin tiedotetaan välittömästi.
Mikäli sinulla on kysyttävää toimintaohjeista, ole puhelimella yhteydessä alueesi työterveyshuoltoon, sairaalaan tai terveyskeskukseen.

Kärppien liigapelit livenä

Kärppien liigapelit livenä Keilahallilla. Ottelut katsottavissa Sporttipubi Kaatopaikassa.

Voit myös varata saunan ja katsoa pelin saunakabinetissa ruokailun ja juoman kera. Saunaan mahtuu n. 20 henkilöä.

Keilahallille uusi vetäjä

Forum24 20.2.2020/Martti Turunen

Ou­lun kei­la­hal­lil­la vaih­tuu ve­tä­jä.

Uu­dek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on va­lit­tu Mik­ko Lah­te­la.  Ny­kyi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Ki­ti­no­ja siir­tyy eläk­keel­le. Vaih­dok­sen tark­ka het­ki on Ou­lun Kei­lai­lu­ta­lo Oy:n vuo­si­ko­kous, joka pi­de­tään maa­lis­kuus­sa.
Ki­ti­no­jan seu­raa­jak­si oli ky­syn­tää.  Ha­ki­joi­ta oli kuu­ti­sen­kym­men­tä. Mik­ko Lah­te­lan taus­ta on lii­kun­ta­kes­kus Tek­no­pa­lat­sis­sa, jos­sa hän oli omis­ta­ja­na ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­na syk­syl­lä ta­pah­tu­nee­seen yri­tys­kaup­paan as­ti.
– 43-vuo­ti­as ou­lu­lai­nen per­hee­ni­sä, joka har­ras­taa kun­to­sa­lia, Lah­te­la esit­te­lee it­sen­sä.
Suu­ri roo­li Lah­te­lan elä­mäs­sä on myös sa­li­ban­dyl­la: hän toi­mii ylim­mäl­le sar­ja­por­taal­le kur­kot­ta­van Li­min­gan Niit­to­mies­ten apu­val­men­ta­ja­na.

Rei­pas­ta kas­vua.
Ou­lun Kei­lai­lu­ta­lo Oy työl­lis­tää lä­hes 20 hen­ki­löä, jois­ta noin puo­let täys­päi­väi­ses­ti.  Lii­ke­vaih­toa ker­tyi vii­me vuon­na reip­paan kas­vun tu­lok­se­na 1,1 mil­joo­naa.
– Ta­los­ta nä­kee ul­ko­a­päin, et­tä sen ra­ken­ta­mi­ses­ta on jo ai­kaa.  Ta­lo­tek­niik­ka ja pal­ve­lut ovat kyl­lä kun­nos­sa, Juk­ka Ki­ti­no­ja sa­noo.

Pal­ve­lui­ta on vii­me vuo­si­na ke­hi­tet­ty muun mu­as­sa sau­nal­la ja sport­ti­pu­bil­la. Ki­ti­no­jan mie­les­sä on eten­kin sport-si­mu­laat­to­ri, jol­lai­nen oli en­nen kei­la­hal­lia vain kah­des­sa pai­kas­sa Suo­mes­sa. Kei­la­hal­lil­la on vuo­sit­tain noin 100 000 kä­vi­jää. Par­haa­na pik­ku­jou­lu­se­son­ki­na yh­te­nä päi­vä­nä voi ol­la tu­hat­kin asi­a­kas­ta.

Ne­li­öt hyö­dyn­net­ty
Mik­ko Lah­te­la sa­noo, et­tä to­teu­tu­nees­ta hy­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta kei­la­hal­lia tu­lee ke­hit­tää.
– Läh­den vie­mään muu­tos­ta eteen­päin, Lah­te­la sa­noo.
Pai­no­pis­te on lä­hin­nä myyn­nis­sä ja mark­ki­noin­nis­sa. Näin sik­si­kin, et­tä kaik­ki ta­lon hyö­ty­ne­li­öt on jo hyö­dyn­net­ty. Iso­ja in­ves­toin­te­ja ei ole nä­kö­pii­ris­sä. Lah­te­la ja Ki­ti­no­ja ovat yh­tä miel­tä sii­tä­kin, et­tä kei­la­hal­lin pe­rin­teil­lä eli kei­lai­lul­la ja bil­jar­dil­la on vah­va tu­le­vai­suus.